Privacyverklaring

Privacyverklaring

Introductie

LegalIT vof. (hierna: LegalIT) heeft het waarborgen van privacy hoog in het vaandel staan, daarom vindt LegalIT het belangrijk om u als betrokkene te voorzien van heldere informatie over hoe LegalIT omgaat met uw persoonsgegevens. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Ons privacybeleid voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens LegalIT verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt, of uw persoonsgegevens al dan niet wordt gedeeld met derden, hoe lang uw persoonsgegevens bewaard blijven en hoe uw persoonsgegevens adequaat wordt beveiligd. Daarnaast informeert LegalIT u over al uw rechten als betrokkene, hoe u deze rechten kan laten gelden en hoe LegalIT omgaat met een dergelijk verzoek van uw zijde.

Deze versie van de privacyverklaring van LegalIT is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Identiteit

Waarom verwerken u persoonsgegevens?

LegalIT verwerkt uw persoonsgegevens op grond van onderstaande verwerkingsdoeleinden:

  1. Uitvoering van overeenkomsten;
  2. Voor de aanmelding en het ontvangen van onze nieuwsbrief;
  3. Voor marketingdoeleinden (zoals het doen van aanbiedingen);
  4. Contact.

A: Uitvoering van overeenkomsten

Voor het aangaan en uitvoeren van de tussen LegalIT en de wederpartij afgesloten overeenkomst met de door ons aangeboden dienstverlening is het noodzakelijk dat LegalIT enkele persoonsgegevens van u gaat verwerken. Hierbij gaat het om uw (bedrijfs)naam, adres, postcode en plaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere administratieve- en financiële gegevens.

B: Nieuwsbrief

Wanneer LegalIT u vraagt of u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief van LegalIT, dan krijgt u de mogelijkheid om hiervoor uw vrije en ondubbelzinnige toestemming te geven. Dit houdt in dat u door middel van een zogeheten opt-in optie u actief, het voor de aanmelding en ontvangen van de nieuwsbrief, het daarvoor bestemde hokje mag gaan aanvinken. Bij het geven van uw toestemming voor het aanmelden en ontvangen van de nieuwsbrief, is het noodzakelijk dat LegalIT uw e-mailadres verwerkt met als doel dat u ook daadwerkelijk de nieuwsbrief in uw mailbox ziet verschijnen.

C: Marketing

Wanneer LegalIT u vraagt of u aanbiedingen, (verkoop)acties, informatie over onze diensten en/of trainingen wilt ontvangen via de mail, dan krijgt u de mogelijkheid om hiervoor uw vrije en ondubbelzinnige toestemming te geven. Dit houdt in dat u door middel van een zogeheten opt-in optie u actief, uw toestemming geeft om aanbiedingen, (verkoop)acties, informatie over onze diensten en/of trainingen te ontvangen, en daarvoor mag u het daarvoor bestemde hokje aanvinken. Bij het geven van uw toestemming is het noodzakelijk dat LegalIT uw e-mailadres verwerkt met als doel dat u ook daadwerkelijk bovenstaande informatie in uw mailbox ziet verschijnen

D: Contact

Wanneer u onze website bezoekt en daarbij uw contactgegevens achterlaat, teneinde dat LegalIT contact met u opneemt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens die u heeft achtergelaten. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens: (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien LegalIT wettelijk verplicht is om dit te doen. Als LegalIT uw persoonsgegevens deelt, wordt u voorafgaand aan de gegevensoverdracht geïnformeerd. Daarbij zullen wij u informeren over de identiteit en het privacybeleid van de betrokken derde.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief van LegalIT, worden uw persoonsgegevens binnen vijf (5) maanden verwijderd nádat u zich heeft uitgeschreven. Als uw persoonsgegevens in ons klantenbestand wordt verwerkt, dan behouden wij het recht om deze gegevens te bewaren, tenzij u gebruik maakt van uw recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijderen wij de gegevens die wij voor een doel hebben verzameld.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een bepaald termijn te bewaren, zoals fiscale verplichtingen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Intrekken van uw toestemming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking.

Hoe trekt u uw toestemming in

Onderaan elke nieuwsbrief wordt u de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven. Klik op de ‘afmelden’ link en trek uw toestemming in. U ontvangt een bevestiging van ons wanneer uw terugtrekking is verwerkt.

Wilt u uw toestemming intrekken voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of wilt u niet meer onze e-mails ontvangen met daarin onze aanbiedingen, verkoopacties, informatie over onze diensten en trainingen, stuur dan een e-mail naar privacy@legalitadvies.nl. Zorg dat u in die e-mail verklaart waarvoor u zich wilt afmelden en zorg ervoor dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat LegalIT u kan identificeren en uw verzoek kan gaan afwikkelen.

Recht op inzage, objectie en verwijdering

Wanneer LegalIT uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht op een redelijke toegang. LegalIT zal u uw persoonsgegevens verstrekken nadat u hiertoe een verzoek heeft gedaan. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@legalitadvies.nl. Zorg dat u zich in die e-mail identificeert door uw persoonsgegevens te vermelden voor een gemakkelijke afwikkeling van uw verzoek. Geef daarbij aan of u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, uw recht om te corrigeren en/of uw recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Nádat u uw verzoek heeft ingediend, ontvangt u uw persoonlijke gegevens binnen vier (4) weken en/of bevestiging dat LegalIT u persoonsgegevens heeft gecorrigeerd en/of verwijdert.

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u LegalIT verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u LegalIT verzoeken om het proces van uw persoonsgegevens te beperken.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor de periode dat LegalIT de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zal LegalIT dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving op uw verzoek

LegalIT informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan LegalIT heeft verstrekt. LegalIT zorgt dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine leesbare formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van LegalIT.

Verwerking van uw aanvraag

Ná uw verzoek om uw rechten te gebruiken, zal LegalIT u onverwijld in kennis stellen van het verzoek en in elk geval uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden verlengd worden, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertragingen of verlenging zal LegalIT u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

Klachten

Het privacybeleid van LegalIT voldoet aan de 'AVG'. Wij zullen alle zorg dragen om uw privacy veilig te houden. Indien u een vraag heeft over deze privacyverklaring of heeft u een klacht, neem dan contact met ons op via privacy@legalitadvies.nl. Wij streven naar beantwoording van uw vraag en een oplossing voor uw klacht. Daarnaast kunt u, indien u dat wenst, te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe zit het met de beveiliging?

LegalIT heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde verwerking of verlies van gegevens. Indien LegalIT verwerkers en/of sub-verwerkers heeft ingeschakeld om uw persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij deze verwerker(s) door middel van een verwerkersovereenkomst om te voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden voor een adequate beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens.

Website beveiliging

Om de integriteit van onze website (www.legalit.me) en uw persoonsgegevens te beschermen, maakt LegalIT gebruik van een zogeheten SSL-verbinding (beveiligde socket-laag). Technisch gezien biedt deze SSL-verbinding een adequate beveiligde verbinding tussen u en onze website.

Recht tot wijziging

LegalIT heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.legalitadvies.nl.